Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Definities


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Artikel 3 - Toepasselijkheid


Artikel 4 - Het aanbod


Artikel 5 - De overeenkomst


Artikel 6 - Herroepingsrecht


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht


Artikel 9 - De prijs


Artikel 10 - Conformiteit en garantie


Artikel 11 - Levering en uitvoering


Artikel 12 - Betaling


Artikel 13 - Klachtenregeling


Artikel 14 - Geschillen


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een 


overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;


3. Dag: kalenderdag;


4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of 


diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;


5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 


informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 


raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 


overeenkomst op afstand;


7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die 


een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 


8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan 


consumenten aanbiedt;


9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer 


georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het 


sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 


communicatie op afstand;


10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 


een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 


samengekomen.


11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


LB Sales & Services handelend onder de naam Ja-Tuurlijk;


Administratie: Vlietkade 5, 2924 AA Krimpen aan den IJssel;


Bezoekadres: Kleine Beer 54, Alblasserdam (op afspraak)


Telefoonnummer: 0180 722 047 (ma t/m vrij van 09.00 tot 17.00 uur)


E-mailadres: klantenservice@ja-tuurlijk.nl


KvK-nummer: 24379542


Btw-identificatienummer: NL 13 59 81 165. B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid 


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke 


tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.


2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 


voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 


voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene 


voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig 


mogelijk kosteloos worden toegezonden.


3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid 


en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden 


langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat 


deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 


gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 


wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg 


kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of 


op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 


dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 


toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds 


beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 


gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor 


het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen 


worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.


6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar 


de geest’ van deze algemene voorwaarden.


7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze 


voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 


nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.


3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten 


en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het 


aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van 


afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of 


diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.


4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding 


zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 


Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte 


kleuren van de producten. 


6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 


verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 


bijzonder:


o de prijs inclusief belastingen;


o de eventuele kosten van verzending;


o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig 


zijn;


o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;


o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;


o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer 


de prijs garandeert;


o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van 


de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan 


het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;


o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze 


voor de consument te raadplegen is;


o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het 


kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst 


herstellen;


o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de 


consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.


Artikel 5 - De overeenkomst


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 


aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 


voorwaarden.


2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 


ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het 


aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de 


consument de overeenkomst ontbinden.


3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 


organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 


voor een veilige elektronische omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de 


ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan 


zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn 


voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond 


van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 


gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden 


te verbinden.


5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk 


of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden 


opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:


a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht 


kan;


b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 


gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 


herroepingsrecht;


c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;


d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze 


gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;


6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende 


beschikbaarheid van de betreffende producten. 


Artikel 6 - Herroepingsrecht


1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 


opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag 


na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen 


en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.


2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij 


zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen 


beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik 


maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in 


de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de 


ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Loading...
Loading...